معرفی کتاب پیاده سازی گام به گام نظام آراستگی ۵S

یکی از موفق‌ترین روشهای حفظ نظم و انضباط که منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی، روان سازی جریان تولید و… می‌شود، پیاده سازی نظام آراستگی ۵s می‌باشد.

معرفی کتاب مهندسی فعالیت‌های سوپر ۵s در سازمان

اهداف فعالیت های سوپر ۵s ایجاد و عرضه خلاقیت و فعالیت و مشارکت بیشتر در بهره‌وری و از همه مهمتر ایجاد انگیزه کاری و انسانیت بیشتر به طور مستمر می‌باشد.

معرفی کتاب سیستم و مدل هفت سین آراستگی (۷s)

نظام هفت سین آراستگی در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی در همه ابعاد و اندازه‌ها و شرایط مالکیتی قابل اجرا و فوق العاده اثربخش می‌باشد.

معرفی کتاب نظام آراستگی محیط کار ۵s به زبان ساده

نظام آراستگی ۵s یکی از مباحث عمده در مدیریت می‌باشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است. نظام آراستگی ۵s بهره‌وری را به دنبال دارد.

معرفی سیستم مدل هفت سین آراستگی و نقش ۷s در سازمانهای ایرانی

مدیران سازمانهای ایرانی به این نکته توجه دارند که بدون توسعه زیرساختها در سازمان خود حرکت در مسیر توسعه غیر ممکن می‌باشد، لذا اجرای ۷sرا دنبال می‌کنند.