صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵ اس

تمام فرم ها و دستورالعمل های آموزشی و پیاده سازی ۵s را از لینک زیر مشاهده کنید:

فایل ورد صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵s را دانلود کنید:

اینجا کلیک کنید و  فایل ورد را به صورت رایگان دانلود کنید.

 

 

صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار

صفحه :   ۱  از   ۱

کد سند: FR-100

شماره ویرایش: ۰۰

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۹/۰۱

محل تشکیل جلسه:

دبیر جلسه: 

شماره جلسه:                                صفحه:

تاریخ جلسه:                                 ساعت:

حاضرین جلسه:

 

 

 

غائبین جلسه:

 

 

مهمانان جلسه:

 

دستورجلسه:

 

شرح جلسه:                                                                         بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده مسئول انجام مهلت انجام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در جلسه:

 

 

 

 

مصوبات این صورتجلسه برای حاضرین و غائبین لازم الاجراست.
صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار 5 اس

صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵ اس

فایل ورد صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵s را دانلود کنید:

اینجا کلیک کنید و  فایل ورد را به صورت رایگان دانلود کنید.