ساختار زیر سیستم‌های انگیزشی در اجرای صحیح ۷S

سیستم انگیزش و ضرورت آن در اجرای صحیح ۷s

 انسان‌ها ذاتاً علاقه‌مند به تشویق می‌باشند. همه افراد دوست دارند از طرف دیگران مورد تقدیر و تشکر و تشویق قرار گیرند. این مورد روحیه آنها را بهبود و علاقه ایشان را به فعالیت‌های بیش‌تر و بهتر ارتقا می‌دهد توصیه می‌شود برای تشویق کلیه افراد ذیربط به اجرای صحیح ۷s روشهای تشویقی مناسب در نظر گرفته شود. این افراد شامل پرسنل اجرایی و ستادی سازمان، سرپرستان و روسا و مدیران سازمان، ممیزین داخلی و.. می‌باشند.

تشویق کارکنان و افراد ذیربط با اجرای صحیح ۷s بهتر است به صورت مادی و معنوی(به صورت ترکیبی)  انجام شود تا شرایط عمومی مناسب‌تری در سازمان ایجاد شود. بدون تعیین، تدوین، تصویب و اجرای مدل‌های انگیزشی در سازمان اجرای صحیح ۷s  محکوم به شکست می‌باشد.

ارزیابی کارکنان بر اساس عملکرد و اجرای صحیح ۷s

 به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان جهت اجرای صحیح ۷s و اثربخشی اقدامات انجام شده می‌بایست در کارکنان  ایجاد انگیزه شود. ایجاد انگیزه فقط از طریق روشهای محاسبه و پرداخت پاداش چندان مناسب نیست و فقط یکی از راههای تقویت انگیزه کارکنان استفاده از روشهای محاسبه و پرداخت پاداش می‌باشد و رهبری در این قسمت با معرفی روش ارزیابی کارکنان مدل اجرایی مربوطه معرفی می‌گردد.

در این مدل عوامل مختلف موثر بر انگیزه کارکنان و روش محاسبه و پرداخت پاداش معرفی شده است. نکاتی که باید در ارزیابی کارکنان مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 1. حرکت در جهت اهداف کلی سازمان در خصوص اجرای صحیح ۷s
 2. نحوه برخورد و ارتباط با همکاران
 3. تلاش جهت ایجاد محیط کاری سالم و بدور از مشکلات اخلاقی و روانی
 4. میزان مسئولیت پذیری نسبت به  مقررات و اجرای صحیح ۷s
 5. تعداد ساعات اضافه کاری مفید و مطابق مقررات ۷s
 6. سختی کار و میزان نیاز به رعایت مقررات ۷s در کارها
 7. میزان کیفیت مطلوب در وظایف محوله و اجرای صحیح ۷s
 8. تعداد کارهای محوله اعم از وظیفه اصلی سازمان و وظایف جانبی ۷s از حیث کمیت
 9. نحوه رعایت ضوابط اداری به طور عام (از جمله حضور به موقع در محل کار و عدم غیبت‌های غیر ضروری و غیر موجه)
 10. نحوه شرکت در جلسات آموزشی ۷s  و فعالیت‌های فرهنگی مربوطه
 11. میزان تلاش برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در تدوین و اجرای مقررات ۷s
 12. میزان پیشرفت در آموزش ظوابط و مقررات و اجرای صحیح ۷s

ارزیابی واحدها بر اساس ۷s

 ارزیابی واحدها بر اساس۷s به دلایل زیر انجام می‌شود:

 1. ایجاد حس تعلق  واحدی در کارکنان
 2. کنترل اقدامات فردی و افراط در عملیات انفرادی کارکنان
 3. تقویت حس مشارکت عمومی کارکنان واحد برای اجرای صحیح ۷s
 4. ایجاد علاقه و انگیزه در مدیران برای تقویت عملکرد واحد خود
 5. ایجاد رقابت سالم در بین واحدها برای ارتقای شرایط

نکاتی که در ارزیابی واحدها می‌بایست مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 1. شرکت همگانی و بدون غیبت کارکنان واحد در جلسات آموزشی ۷s
 2. اجرای کلیه دستورالعملها و متدهای ۷s در جهت اجرای صحیح ۷s
 3. میزان تسلط افراد واحد نسبت به جزوات آموزشی و نظام نامه ۷s
 4. میزان رعایت استانداردهای ۷s
 5. میزان پاکیزگی و بهداشت محیط کار
 6. میزان شرکت افراد واحد در فعالیتهای فرهنگی
 7. میزان نوآوری و خلاقیت در مقررات ۷s  توسط اعضای واحد
 8. میزان رضایت مسئولین مربوطه از پرسنل واحد
 9. میزان بازده واحد مربوطه نسبت به واحدهای دیگر
 10. میزان تلاش جهت افزایش مداوم بازده واحد کاری
 11. میزان رضایت خود پرسنل از واحد مربوطه
 12. خانه همکاری یک واحد با واحدهای دیگر

نقش مدیریت در فرهنگ سازی

نکته۱:

 در صورت اخذ بالاترین امتیاز توسط یک واحد مدیر مسئول واحد مربوطه علاوه بر بهره مندی از پاداش متعلق به واحد وجه نقد به میزان ۵۰ درصد سقف پاداش نقدی نیز به عنوان تشویق به وی تعلق می‌گیرد.

نکته ۲:

پس از تعیین امتیازات واحدهای جزء، جمع کل امتیازات واحدهای ستادی و همینطور واحدهای تولیدی به تفکیک مشخص و معادل ۷۰ درصد سقف پاداش نقدی به معاونت واحدی که امتیاز بیشتری اخذ نموده تعلق می‌گیرد و معاونت واحد دیگر وجه نقد به میزان ۳۰ درصد سقف پاداش نقدی اخذ می‌نماید.

ارزیابی ممیزی داخلی بر اساس عملکرد و اجرای صحیح ۷s

 ممیزی داخلی سازمان یکی از ضرورت‌ها برای حفظ و ارتقاء سیستم می‌باشند، لذا توصیه می‌شود در قالب یک روش ارزیابی مناسب اقدام به ارزیابی ممیزی داخلی بر اساس عملکرد ایشان گردیده و بر این اساس ایشان را مورد تشویق قرار دهیم. بدین منظور ابتدا از ممیزین داخلی سوال می‌شود که به چه نوع اقدامات تشویقی و قدردانی، توجه و علاقه بیشتری دارند. سپس بر اساس مدل ارزیابی عملکرد ممیزین ایشان را مورد تشویق قرار می‌دهند.

 از ممیزی در خصوص نوع تشویق مورد علاقه ایشان بر اساس موارد زیر پیگیری می‌شود:

 • وجه نقد 
 • مرخصی تشویقی
 • ارتقای شرایط و محل کار (اعطای وضعیت مطلوب کاری به تشخیص مدیریت)
 • تشویق با درج در پرونده
 • انتخاب نوع پاداش به پیشنهاد پرسنل به شرط آن که مغایر با ضوابط سازمان از جمله تغییر واحد کاری نداشته باشد.
 • پاداش‌های متفرقه منجمله شرکت در تورهای سیاحتی و زیارتی- واگذاری اوراق عمومی- استفاده از مزایا و امکانات فرهنگی

 منبع: کتاب بهترین و مدل هفت سین آراستگی(۷s)

 مولف: دکتر ناصر صادقی فرد