اهداف هفت سین آراستگی

اهداف هر اصل هفت سین آراستگی در محیط کار

اهداف هر اصل هفت سین آراستگی در محیط کار

 اصل اول (ساختار استانداردهای آراستگی در محیط کار)

 1. از اعمال سلیقه و چندباره کاری جلوگیری می‌شود.
 2. زمینه مدیریت دیداری خلاق به منظور آشکار شدن ناهمگونی‌ها و موارد غیر عادی  را فراهم می‌آورد.
 3. موجب ایمنی شدن محیط کار و کاهش حوادث و بیماریهای کاری می‌شود.
 4. موجب تکرار کارهای درست برای انجام دادن کارها می‌شود.
 5. زمان انجام کارها کاهش می‌یابد.
 6. وابستگی امور به اشخاص کاهش می‌یابد و امکان ایجاد گردش شغلی در سازمان می‌شود.
 7. جذابیت آراستگی و محیط کار افزایش می‌یابد.
 8. تصمیم گیری در خرید و بازرسی و… به درستی و به سرعت انجام می‌شود.

اصل دوم (ساختار سیستم آراستگی در محیط کار)

 1. هماهنگی بین بخشها و فرآیندهای مختلف در تصمیم گیری و اقدامات اجرایی انجام می‌شود.
 2. گردش کار و نیز گردش مواد به صورت مشخص انجام می‌شود.
 3. حوزه‌های مسئولیت و اختیار مشخص می‌شود.
 4. برای هر یک از اصول هفتگانه دستورالعمل و فرمهای خاص آن طراحی می‌شود.
 5. ارتباط کاربردی بهینه اصول هفتگانه با یکدیگر و با فرآیندهای سازمان برقرار می‌شود.
 6. از طریق طراحی و فرمتهای گردش کار در سازمان اقدامات سرعت و دقت بیشتری پیدا می‌کنند.

اصل سوم (اصول سرآمدی در آگاهی از طریق آموزش)

 1. آموزشها برای کسب آگاهی برگزار می‌شود نه صرفاً برای کسب اطلاع کارکنان.
 2. آموزشها بر اساس استانداردهای آموزشی مشاغل انجام می‌شود.
 3. گردش کارها و روند انجام امور بر اساس ساختار سیستم انجام می‌شود.
 4. آموزش برای ایجاد و ارتقای آگاهی کارکنان از یک موضوع خاص برگزار می‌شود.
 5. آگاهی از طریق اطلاع از یک موضوع خاص در گذشته شناخت همان موجود در زمان حال باور به شرایط آن موضوع در آینده ایجاد می‌شود.
 6. ارزیابی  اثر بخشی آموزشها از طریق ارزیابی سطح آگاهی کارکنان انجام می‌شود نسبت به اطلاع کارکنان.
 7. برنامه ریزی آموزشها از سطح عمومی تخصصی به دقت انجام می‌شود.

اهداف 5s

اصل چهارم (سوا کردن)

 1. معیارهایی برای حذف غیر ضروری‌ها تعیین می‌شود.
 2. مدیریت اولویتها به کار گرفته می‌شود و اولویت‌ها تعیین می‌شود.
 3. علل آلودگی حذف می‌شود.
 4. فضای محیط کار به طور بهینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 5. علل معایب ریشه یابی می‌شود.
 6. از تجهیزاتبه طور بهینه استفاده می‌شود.

اصل پنجم (سامان دادن از طریق تعیین تکلیف و انتقال و چیدمان)

 1. نظم و ترتیب در محل کار استقرار می‌یابد.
 2. موجب استقرار و جایدهی مناسب از لحاظ کیفیت ایمنی و بازبینی می‌شود.
 3. بهره وری از طریق حذف زمان تلف شده برای جستجوی اشیا ارتقا می‌یابد.
 4. دسترسی به اشیا و اسناد سرعت می‌یابد.
 5. ضایعات ناشی از نابسامانی و در هم ریختگی‌ها کاهش می‌یابد.
 6. از ضایع و فاسد شدن مواد فاسدشدنی جلوگیری می‌شود.
 7. اشتباهات و دوباره کاری ها کاهش می‌یابد.

اصل ششم (سپیدی و پاکیزگی)

 1. موجب دستیابی به میزان مطلوب از پاکیزگی و آراستگی در محیط کار و حفظ کامل آلودگی‌ها می‌شود.
 2. مشکلات جزئی آراستگی در محیط کار از طرف بازبینی شناسایی می‌شود.
 3. پاکیزه سازی به عنوان نوعی  بازبینی درک می‌شود.
 4. خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار کاهش می‌یابد.
 5. خرابی ماشین آلات کاهش می‌یابد.
 6. موجب تثبیت و بهبود کیفیت می‌شود.
 7. از بیماری کارکنان جلوگیری می‌شود.

اصل هفتم ( سرآمدی در فرهنگ از طریق عادتهای درست)

 1. مشارکت کامل در ایجاد عادات صحیح و پیروی از مقررات را فراهم می‌آورد.
 2. عادت به برقراری ارتباط به نحوه صحیح و کنترل نتایج آن را موجب می‌شود.
 3. فرهنگ خود انضباطی زمینه سازی می‌شود.
 4. فرهنگ بهره وری نهادینه می‌شود. 
 5. موجب تشخص به کارکنان می‌شود.
 6. نظر مشتریان جلب می‌شود.
 7. تعلق سازمانی افزایش می‌یابد.

بهره وری درحفظ آراستگی در محیط کارمطلوب

 توسعه و رشد از مهمترین مباحثی است که  توجه کشورهای در حال توسعه را به خود معطوف داشته است. محدودیت منابع انرژی و نیروی انسانی کارآمد و رقابت فشرده میان کشورهای مختلف در زمینه دستیابی به راه‌هایی که بتوانند آنان را هرچه سریعتر به سر منزل مقصود برساند و بسیاری از اندیشمندان مدیران و مسئولین این جوامع را به خود مشغول کرده است. وجه بارز وجود انسان این است که فعالیتهای ارادی را با نمونه گیری، طراحی و ابداع الگوهایی برای حصول اهداف مشخصی انجام می‌دهد. این اهداف به منظور دستیابی به مطلوبیت‌هایی است که نیازهای مادی و معنوی او را برآورده می‌سازد و زندگی بهتر و متعالی‌تر را برای او ایجاد می‌کند.

بهره‌وری هم یک مفهوم و هم به عنوان معیار ارزیابی عملکرد نظام‌ها با نسبتی از مطلوبیتهای حاصله یا نسبت ستاده به داده‌هاست. بهره‌وری مفهوم جامع و کلی است که افزایش آن در سطح جامعه صنعتی ما برای ارتقاء سطح زندگی و رفاه و آرامش و آسایش کارکنان و بهبود شرایط صنعت کشورمان یک ضرورت تلقی می‌گردد. بهره وری درخت پرمحتوا و پر شاخ و برگ است که در پی تعالی و تکامل دانش بشر در مسائل اقتصادی و اجتماعی مفهوم بهره وری نیز به تدریج از نظر شکل و محتوا دگرگونی تکامل و توسعه یافته و پیوسته تعاریفی جدیدتر و کامل‌تری برای آن عرضه شده است.

آراستگی در محیط کار

بهره‌وری چیست؟

بهره‌وری معیاری برای سنجش عملکردهاست که رابطه ورودی‌ها را با خروجی‌ها ارزیابی می‌کند. بهره وری بیش از هر چیز یک نگرش ذهنی است. بهره‌وری یک تعهد ذهنی است که مفهوم آن کار امروزه بهتر از دیروز فردا بهتر است امروز بایستی باشد.

 چند تعبیر از بهره وری

 • تعبیر فلسفی بهره وری: مقایسه کلیه ارزشهای ایجاد شده توسط سیستم با کلیه ارزشهای به کار گرفته شده توسط سیستم در گستره زمان
 • تعبیر علمی بهره‌وری: انجام درست کار درست به طور مستمر
 • تعبیر عملیاتی بهره وری: مقایسه ستاده‌های یک سیستم با نهاده‌های آن سیستم

شانزده اصل راهبردی برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت فراگیر

 1. چشم انداز
 2. هدف
 3. مشتریان
 4. نتایج
 5. مقیاس‌ها
 6. تفویض اختیار
 7. کار گروهی
 8. بهبود مستمر
 9. نوآوری
 10. برتری
 11. تمرکز مدیریت
 12. یادگیری
 13. سیستم‌ها
 14. تجلیل چیزی بگم
 15. تسهیم
 16. تغییر

زیرساخت کلیه اصول فوق الذکر نظم و انضباط و آراستگی در محیط کار است که با اجرای ۵s تحقق می‌یابد. ۷s  زیر ساخت حرکت بهره‌وری است.

هفت سین آراستگی در محیط کار و بهره وری

۷s از دیدگاه یک واحد صنعتی تصویر ایده‌آل از مشخصه نظم و ترتیب در یک کارگاه خوب و پاکیزه و توسعه یافتگی مولفه‌های بهره‌وری و مباحث مهندسی/ تخصصی در این کارگاه منوط به استقرار و استمرار پدیده ۷sدر آن می‌باشد.

۷s پیش نیاز کاربردی بسیاری از مفاهیم  جامعه نگر در مباحث بهره‌وری از جمله تحویل به موقع (JIT)،  مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)،  نت بهره ور فراگیر (TPM)،  کنترل کیفیت جامع (TQC) و… می باشد. مدیریت ژاپنی تاکید دارد که با اجرای ۵s سازمان فرهنگ سازمانی در جهت اجرای سیستمهای مدیریت اصلاح و ارتقا پیدا کرده و در نهایت سازمان خواهد توانست از نتایج اجرای این سیستم‌ها که همان ارتقای بهره‌وری می‌باشد استفاده نماید. همین مهم در مدیریت سازمانهای ایرانی مطرح است که فقط با اجرای صحیح ۷Sامکان پذیر خواهد بود.

منبع:سیستم و مدل هفت سین آراستگی ۷S

 نویسنده: دکتر ناصرصادقی فرد