ساختار تشکیلات و شرح وظایف کمیته‌های سیستم ۵s

شرح وظایف کمیته های ۵s ، شامل اصول پنجگانه با شعار پاکیزگی، زیبایی، سلامت و کارایی فراوان، به دنبال دستیابی به اهداف خاص می‌باشد.

استاندارد رنگ در ۵S و سایر استانداردهای مورد استفاده در ۵s

امروزه ازمدیریت و استاندارد رنگ‌ها نه تنها برای شناسایی و زیبایی بلکه جهت تشویق و ترغیب کارکنان به کار، نیز استفاده می‌نمایند.

۵s چیست و تاریخچه ۵s در ایران باستان

در رابطه با ۵s کد به فراوانی انتشار یافته که در بین آنها از کتاب کایزن علمی می توان به عنوان اولین کتاب مرتبط با ۵s نام برد.

مراحل اجرای ممیزی سیستم ۵s

اجرای ممیزی سیستم ۵s در چند مرحله انجام می‌شود. برنامه‌ریزی، آماده سازی، اجرا، گزارش و پیگیری که در این بخش به تشریح آنها می‌پردازیم.

ممیزی ۵s در قالب سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS)

برای اجرای ممیزی ۵s چند فاکتور مهم مطرح می‌باشد. در این بخش چگونگی ایجاد یک سیستم ممیزی اثربخش به عنوان یکی از زیر سیستم‌های سیستم ۵s تشریح گردیده است.

اجرای قدم به قدم ۵s همراه با مثال اجرایی ۵s

در اجرای قدم به قدم ۵s و قبل از طرح الگوهای اجرایی ۵s باید عوامل موفقیت در اجرای این سیستم را با مثال اجرایی ۵s بشناسیم و آنها را رعایت کنیم.