مقاومت کارکنان در پیاده سازی 5S

مقاومت کارکنان در پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار

بگذارید در ابتدا واقعیتی تلخ  را به شما بگویم. کارکنان بی حوصله سازمان میل و رغبتی به ۵S نخواهند داشت و این کارکنان بی علاقه درصد زیادی از کارکنان را شامل می شود، متاسفانه.

اما سیاست شما چگونه باید باشد؟

دانستن این موضوع که کارکنان سازمان نسبت به پیاده سازی نظام آراستگی گارد دارند به شما کمک می کند تا آگاهانه با این موضوع برخورد کنید.

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول می شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که وقتی دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم.

این عدم اقبال به ۵S توسط اکثریت کارکنان می  تواند مشابه ترمز گرفتن توسط آنها باشد، سیاست شما در این زمان باید گاز دادن باشد. گاز دادن یعنی حضور فعالانه و موثر شما در پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار.

بی علاقه گی کارکنان در پیاده سازی نظام آراستگی

وقتی ۵S در شرکتی شروع به اجرا می شود یعنی مدیران ارشد تمایل به اجرای آن دارند و وقتی شما میل و رغبت در پیاده سازی ۵S داشته باشید یعنی هماهنگ با مدیران ارشد در سازمان هستید و این نکته را بدانید که مدیران شرکت، افراد ناآگاه نیستند و دانش شما و علاقه و همت شما در پیاده سازی ۵S را خواهند دید، درست زمانی که بیشتر کارکنان از ۵S فراری هستند.