چک لیست ممیزی نظام آراستگی محیط کار

چک لیست های ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵S)

چک لیست های  ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵S)

نام واحد ذیربط: چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s)
کد برنامه شرح برنامه انطباق  / عدم انطباق اقدام کننده:
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی

چک لیست ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5s

محل ممیزی: اتاق­ها

۱ ماشین های اداری سالم و بدون نقص هستند.
۲ کشورها و فایلهایی که شکستگی دارند و یا به راحتی باز و بسته نمی شوند تعمیر شده اند و دارای وضعیت ظاهر مناسب می باشند.
۳ در حد امکان از قراردادن اضافه اقلام روی میزها، کشوها و قفسه ها جلوگیری شده است.
۴ تجهیزات اصلی در محل مناسب قرار گرفته است.
۵ در همه اتاقها سطل زباله داری کیسه زباله است و در پایان روز تخلیه می شود.
۶ تمامی اطلاعات موجود در رایانه به صورت مناسب دسته بندی و تفکیک شده اند و از قرار دادن shortcut فایل ها و دیگر مطالب بر روی صفحه  desktop  جلوگیری شده است.
۷ گلدان ها در هر اتاق کمتر از ۴ عدد یا سطح اشغال شده کمتر از یک متر مربع می باشد.
۸ سیستم کابل کشی مربوط به رایانه ها مناسب می باشد و دارای کاور
می باشند.
۹ تعدا میزها و نحوه چیدمان آنها در اتاقها در حد مناسب می باشد.
۱۰ روی میزهای پرسنل تعداد گوشی های تلفن ۲ عدد یا کمتر می باشد.
نام واحد ذیربط: چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s)
کد برنامه شرح برنامه انطباق  / عدم انطباق اقدام کننده:
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی
۱۱ از قراردادن کاغذ و عکس و ….. در زیر شیشه های روی میز خودداری می شود.
۱۲ مجلات، کتاب ها و جزوات به طور جداگانه نگهداری می شوند و در چیدمان کتابها ترتیب اندازه آنها رعایت شده است و فهرستی از کتابها و جزوات و … تهیه شده است.
۱۳ بایگانی به نحوی انجام می شود که دسترسی و ردیابی مدارک و نامه ها به راحتی و به سرعت (ظرف ۳۰ ثانیه ) امکان پذیر و نحوه بایگانی صحیح و زونکن ها دارای لیبل استاندارد می باشند.
۱۴ کف اتاق  و محیط کار، داخل پشت و روی کمد فایل و دستگاه ها لبه های دیوار و دریچه ها و پنجره ها به طور مرتب نظافت می شود.
۱۵ فرایند ها تدوین اجراو پایش می شود.
۱۶ محل مناسبی برای نگهداری وسایل شخصی مشخص شده است.
۱۷ از نگهداری اقلام در لبه پنجره ها خودداری می شود.
۱۸ صندلی ها ی داخل اتاق مناسب می باشند و کارکنان زیر پایی دارند.
۱۹ برای کارکنان شاغل در اتاق تابلوی معرفی کارکنان وجود دارد.
 نام واحد ذیربط: چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s)
کد برنامه شرح برنامه انطباق  / عدم انطباق اقدام کننده:
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی
۲۰ دما و رطوبت محیط به منظور جلوگیری از پوسیدگی و آسیب به دستگاه ها و اموال مناسب تنظیم شده است و کانال کولر سالم و بدون پوسیدگی است.
۲۱ در دیوارها و سقف و کف هر نوع ترک خوردگی و ریختگی تعمیر شده است.
۲۲ دیوارها و سقف که دوره ای و کثیف بودند رنگ شده اند.
۲۳ تمامی لامپ ها سالم هستند واز لامپ های کم مصرف استفاده می شود و دارای حفاظ می باشد و میزان نور در حد مطلوب می باشد.
۲۴ تمامی بسته های برق، تلفن و … سالم می باشند.
۲۵ برنامه خاص برای ساماندهی اتاق ها و محیط تعیین شده است و محیط به طور مرتب نظافت می شود.
۲۶ عکس، اطلاعیه، پوستردر محل های مناسب نصب شده است (درتابلو اعلانات وغیر از در و پنچره و میزکار) و عکس ها و پوسترها مرتبط و مناسب با فعالیتها می باشد.
۲۷ پنجره ها دارای توری مناسب می باشند.
۲۸ لیست اموال و تجهیزات هر واحد و اتاق تهیه شده است.
نام واحد ذیربط: چک لیست ممیزی مدیریت کیفیت و نظام آراستگی محیط کار (۵s)
کد برنامه شرح برنامه انطباق  / عدم انطباق اقدام کننده:
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی
۲۹ پادری ها مناسب می باشند.
۳۰ از الصاق عکس ها و پوستر ها و مدارک با چسب به دیوار خود داری شده است.
۳۱ از کاور برای کامپیوتر ها استفاه می گردد.
۳۲ شیشه های شکسته تعویض شده اند.
نام واحد :  تاریخ:
کدبرنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی

preview-office5s10-2012-121027073637-phpapp02-thumbnail-4

محل ممیزی : فضای عمومی

۱ در حد امکان در محوطه سازمان ایجاد فضای سبز شده است.
۲ محل درب ها، پنجره ها، دریچه ها و شیشه ها و محفظه ها سالم می باشند.
۳ در همه راهروهای اصلی و اتاق ها سطل زباله که حاوی کیسه زباله باشد قراردارد.
۴ نحوه استقرار واحد ها به گونه ای است که ارتباط بین آنها با سرعت انجام گیرد و واحدهایی که ارباب رجوع بیشتری دارند در دسترس تر هستند.
۵ ساختمانها و طبقات دارای راهنمای طبقات می باشند.
۶ در سر در اتاقها شماره و معرف اتاق که نشان دهنده کاری که در آن انجام می شود نصب شده است و تابلوهای معرف استاندارد هستند.
۷ در پارکینگ های اختصاصی برای هر ماشین جای خاص با توجه به شماره پلاک آنها در نظر گرفته شده است و خط کشی مناسب انجام شده است.
۸ تابلوی سردرمدیریت مناسب بوده وبه طور دوره ای تمیز می شود.
۹ صدای پنجره مناسب است.
نام واحد: تاریخ:
کد برنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی
۱۰ تمامی کارکنان (از جمله مدیران ارشد) در روز پاکیزگی شرکت می کنند و پاکیزگی به صورت گروهی انجام می شود.
۱۱ تجهیزات مناسب جهت اطفای حریق پیش بینی شده است.
۱۲ محل مناسبی برای نگهداری ضایعات و اقلام غیر ضروری توسط خدمات مشخص شده است.
۱۳ وسایل نظافت به طور مناسب و تمیز و پاکیزه نگهداری می گردد.
۱۴ برای جمع آوری زباله ها جای مناسبی در نظر گرفته شده است.
۱۵ کارکنان خدمات آشنایی کامل با نظام آراستگی محیط دارند.
نام واحد: تاریخ:
کد برنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی

چک لیست ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5s

محل ممیزی : آبدارخانه _ سالن غذاخوری

۱ لوله های انتقال آب و سوخت و ….. سالم و بدون آسیب دیدگی هستند.
۲ محل مناسب برای نگهداری ظروف و وسایل آبدارخانه و غذاخوری دارای سطل زباله حاوی کیسه زباله هستند.
۳ نگهداری مواد فاسد شدنی به درستی انجام می شود.
۴ کارکنان آبدارخانه و غذاخوری کارت بهداشت دارند.
۵ هر روز نظافت آبدارخانه و غذاخوری انجام می گیرد.
۶ لباس کارمناسب و مطابق با فعالیت آن ها تهیه شده است و نظافت شخصی رعایت میشود.
۷ وسایل گاز سوز استاندارد می باشند و کپسول های گاز از نظر احتمال نشت تحت کنترل می باشد.
۸ دستورالعمل نظافت، شستشو و استفاده بهینه از آب، مواد شوینده تدوین شده است.
۹ سم پاشی مناسب صورت می گیرد و از وجود حیوانات و حشرات موذی در آبدارخانه و غذاخوری جلوگیری شده است.
۱۰ انبار مواد غذایی از نظافت و بهداشت کافی برخوردار است.
۱۱ نظافت رختکن پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه انجام گرفته است.
۱۲ میز و صندلی رستوران از نظر نظافت مناسب می باشد.
 نام واحد: تاریخ:
کد برنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی
۱۳ سقف و دیوارها و کف و شیشه های رستوران در وضعیت بهداشتی قرار دارد.
۱۴ سیستم دفع فاضلاب آبدارخانه و غذاخوری مناسب می باشد.
۱۵ آبدارخانه و غذاخوری دارای ظرفشویی مناسب می باشد.
۱۶ زباله ها در فضای مناسب نگهداری ودفع می شوند و آبدارخانه و غذاخوری دارای سطل زباله حاوی کیسه زباله هستند.
نام واحد : تاریخ:
کدبرنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی

محل ممیزی : تاسیسات

۱ ابزارآلات موجود در تأسیسات به طور مناسب نگهداری می شود.
۲ از نشت مواد سوختنی و اشتعال زا جلوگیری می شود.
۳ از نگهداری اقلام اضافی در موتورخانه جلوگیری می شود.
۴ تهویه موتور مناسب می باشد.
۵ اتصالات و بست ها محکم کاری شده اند و از نشت جلوگیری شده است.
۶ عایق کاری سیتم گرمایی مناسب است.
۷ محل عبور کابل ها و سیم کشی ها و کلیه پریزها مناسب می باشد.
۸ موتورخانه ها بطور مرتب و مستمر سرویس می شوند.
۹ ازنگهداری اقلام غیرضروری دراتاق تاسیسات خودداری می گردد.
  نام واحد: تاریخ
کدبرنامه شرح برنامه انطباق / عدم انطباق اقدام کننده
بلی خیر پرسنلی پشتیبانی سیستمی مدیریتی

محل ممیزی : سرویس های بهداشتی

۱ اتصالات و بست ها کاملاٌ محکم هستند.
۲ در سرویس های بهداشتی از دستمال کاغذی استفاده می شود.
۳ در سرویس های بهداشتی لوازم و مواد شوینده و پاک کننده وجود دارد و نوع و مقدار آنها مناسب است.
۴ کاسه دستشویی و توالت سالم و جنس آن متناسب است ( چینی یا سرامیک)
۵ کف و دیوار سرویس های قابل شستشو است.
۶ سرویس های بهداشتی دارای هواکش است.
۷ تعداد سرویسهای بهداشتی متناسب با تعداد کارکنان است.
۸ سیفون سرویس های بهداشتی سالم می باشند.
۹ داخل سرویس های بهداشتی سطل زباله حاوی کیسه زباله قرار دارد.

چک لیست ارائه شده در بالا را در قالب فایل ورد از لینک زیر رایگان دانلود کنید:

محصولات دانلودی نظام آراستگی محیط کار را به صورت کامل درلینک زیر مشاهده کنید: