آموزش گام به گام تیم اجرایی نظام ۵s

برای اینکه بتوانید همه چیز را در مورد نظام ۵s شرح دهید از کلمات سوالی شامل چیست؟ چرا؟ کجا؟ چه موقع؟ و چگونه؟ استفاده نمایید.

سیستم ۵s و خلاصه هر یک از ارکان ۵s

lماهیت سیستم ۵s درباره حذف فرایندهای اضافی فاقد ارزش از طریق ارتقاء روشهای استاندارد برای انجام کارهای ضروری می‌باشد و باعث روانسازی کارها می‌شود.

چگونه فعالیتهای سوپر ۵s را هدایت و ممیزی کنیم؟

ممیزین سطح عملیات هر گروه را در دستیابی به اهداف فعالیتهای سوپر۵s ارزیابی و ثبت می‌کنند و این مطابق با روشهای رقابت درون سازمانی سوپر۵s انجام می‌شود.

چگونه کارگاهتان را مرتب‌سازی (Seiton) کنید؟

Seiton به معنای مرتب سازی اقلام ضروری در وضعیت مناسب می باشد به ترتیب که بتوان آنها را به راحتی برای استفاده پیدا کرد و انتخاب نمود.

اجرای گام به گام برنامه سوپر ۵s

چگونگی فعالیتهای مختلف در هر مرحله از طرح اصلی شش مرحله اجرایی دو ساله از برنامه‌ سوپر ۵s را در این نوشته تشریح می‌کنیم و توصیه می‌کنیم از آن پیروی کنید.

درک فلسفه ۵S و قدرت سوپر ۵S

نخستین شرط لازم برای موفقیت سوپر ۵S در ک و حمایت مدیریت ارشد است که وظیفه دارد سازمان هایی را برای اجرای این برنامه تشکیل دهد.

روش اجرایی نظام ۵S/A.M در محیط کار

هدف از اجرای نظام ۵S/A.M ایجاد محیط کار با فضای مناسب و مطلوب، ایمن و همچنین افزایش بهره وری و سرانجام سوددهی بیشتر سازمان با مشارکت کلیه کارکنان می باشد.

مراحل گام به گام به اجرا در آوردن برنامه ۵s

برنامه ۵s سیستمی که شامل بسیاری از کارهای به ظاهر غیر ضروری می‌شود. لازمه اجرای برنامه ۵s بحث و گفتگو، برنامه‌ریزی و اصلاحات لازم است.

موفقیت کارخانجات ژاپنی در استقرار برنامه ۵S و ۵S/A.M

می‌خواهیم راجع به کارخانه بگوییم که سیستم A.M راهنمای استفاده از اصول و نکات برنامه ۵S رعایت نموده و آن را بسیار جدی گرفته است.

نکات کلیدی ایجاد فرهنگ سازی نظام ۵S

مفهوم فرهنگ سازی معادل جایگزین کردن عادات نادرست با عادات درست در محیط کار است. در این صورت می‌توان رفتارهای صحیح را برقرار و انضباط را حکم‌فرما نمود.