پا از روی گاز بر ندارید. (مقاومت کارکنان در پیاده سازی ۵S)