ارکان و تشکیلات برای اجرای کامل ۵s

بالاترین و مقتدر ترین کمیته موجود برای اجرای کامل ۵s سیستم کمیته مرکزی که در راس قدرت و تونایی قرار گرفته و وظیفه مهم سیاست گذاری را بر عهده دارد.

راههای مقابله با مشکلات و موانع موجود در پیاده‌سازی ۵s

برای پیاده‌سازی ۵s و شناخت کافی آن و مشکلاتی که وجود دارد که بهتر از قبل آنها را شناخته و برای مقابله با آنها خود را آماده کنیم.

طبقه بندی فعالیت‌های ۵s و روشهای پیاده‌سازی ۵s

نکات مهم در بهبود کارایی و اثربخشی روشهای پیاده سازی ۵s در این مطلب با طبقه بندی فعالیتهای ۵s به صورت تفکیک هر s بیان شده است.

مدل اجرایی ۵s به عنوان سیستم مدیریت

در چگونگی اجرای این دستورالعمل در سیستم مدیریت نظم و منطق ای وای ای وای خاصی است که ابتدا باید فرهنگ خاص این روش را پایه ریزی نماییم.

فرآیند ۵s ، دستورالعمل‌ها، متدها

برای اجرای فرآیند ۵s در سازمان نیاز به ساختارهای تعریف و تدوین شده می‌باشد تا اجرای اصول پنجگانه در شرایطی مناسب و بر اساس روش‌های معین انجام شود.

جایگاه ۵S در مدلهای کیفیت و بهره‌وری

برای توسعه مفهومی و اجرا یی کیفیت و بهره وری در ژاپن شش برنامه توسعه یافت. این برنامه‌ها به طور وسیعی با یکدیگر ادغام شده و در صنایع ژاپن به کار گرفته شدند.

راهنمای اصول پیاده‌سازی نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار ۵s

اصل پاکسازی، جداسازی اقلام ضروری و غیر ضروری و حذف اقلام غیر ضروری است که طبق اصول ۵s، همان نظام ساماندهی محیط کار می‌باشد.

نقش و وظایف واحدها در پیاده‌سازی اصول ۵s

نقش و وظایف واحدهای اجرایی تابعه سازمان‌ها ایجاد فضای مناسب در محیط کار توسط پیاده سازی اصول ۵s و اجرای تکنیک‌های آن می‌باشد.

نقش ۵s در استانداردهای مدیریتی

در استانداردهای مدیریتی جهانی، الزامات متعددی وجود دارد که لازم الاجراست. ولی برای تحقق این الزامات روش و تکنیک خاصی پیشنهاد نشده است.

نقش ۵s در محیط کار

هدف از اجرای تکنیک ۵s، بهسازی شرایط موجود در محیط کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است.بهسازی کیفیت مطلوب محصولات و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.