مراحل اجرای ممیزی سیستم ۷s و تایین شاخصهای ارزیابی این سیستم

نظر به اینکه اجرای ممیزی سیستم ۷s یک روند دائم و همیشگی می‌باشد و اجرای کامل آن در مدت کوتاه امکان پذیر نمی‌باشد، واحدهای سازمان باید در اجرای آن کوشا باشند.

مفهوم ممیزی و آموزش ممیزین داخلی سیستم ۷s

چنانچه ممیزین داخلی سیستم ۷s دارای صلاحیت لازم باشند فعالیت ممیزی نیز به نحوه مطلوب انجام خواهد شد. در این مطلب به مفهوم ممیزی و چگونگی آموزش آن می‌پردازیم.

چگونه فعالیتهای سوپر ۵s را هدایت و ممیزی کنیم؟

ممیزین سطح عملیات هر گروه را در دستیابی به اهداف فعالیتهای سوپر۵s ارزیابی و ثبت می‌کنند و این مطابق با روشهای رقابت درون سازمانی سوپر۵s انجام می‌شود.

مراحل اجرای ممیزی سیستم ۵s

اجرای ممیزی سیستم ۵s در چند مرحله انجام می‌شود. برنامه‌ریزی، آماده سازی، اجرا، گزارش و پیگیری که در این بخش به تشریح آنها می‌پردازیم.

ممیزی ۵s در قالب سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS)

برای اجرای ممیزی ۵s چند فاکتور مهم مطرح می‌باشد. در این بخش چگونگی ایجاد یک سیستم ممیزی اثربخش به عنوان یکی از زیر سیستم‌های سیستم ۵s تشریح گردیده است.

ممیزی نظام آراستگی محیط کار

انجام ارزیابی و بررسی میزان انطباق سیستم فعلی با اهداف و معیارهای نظام آراستگی محیط کار را ممیزی می‌گویند. برای این منظورنیاز به اجرای دستورالعمل‌هایی است.

دانلود رایگان نمونه چک لیست ممیزی نظام آراستگی محیط کار (۵S)

گزارش ماهانه پیاده سازی نظام آراستگی ۵s واحدها

 

 لوگو شرکت گزارش ماهانه آراستگی واحدها صفحه :  از

کد سند:  FR-10-100

شماره ویرایش:  ۰۰

تاریخ ویرایش:   —

 

گزارش ماه :                                                                                         واحد:

(ستون های این جدول از چپ به راست است، در فایل ورد پیوست در این صفحه این مشکل برطرف گردیده است=ویکی فرم)

نقاط ضعف و موارد قابل گزارش به کارگروه نقاط قوت ارزشیابی تاریخ بازدید نام و نام خانوادگی شماره اتاق
۳ ۲ ۱

پارامترهای ارزیابی: در هر بازدید ، به هریک از پارامترها امتیازی از ۱۰  بدهید .

  • همکاری و برخورد مناسب با نماینده واحد
  • اجرای اصول نظام آراستگی به صورت مستمر( دستورالعمل ها )
  • اجرای اقدامات قبلی تعیین شده از سوی کارگروه و ابلاغ شده از سوی نماینده واحد

نام و امضاءنماینده واحد:                                                             

گزارش ماهیانه نظام آراستگی محیط کار 5s

گزارش ماهیانه نظام آراستگی محیط کار ۵s

فایل ورد این فرم کاربردی در پیاده سازی و ممیزی ۵S را از لینک زیر دانلود کنید:

فایل ورد فرم گزارش ماهیانه پیاده سازی و ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵S

 

مجموعه های کامل فرم ها و فایل های مرتبط با نظام آراستگی محیط کار ۵S را از لینک زیر مشاهده کنید: