معرفی کتاب پیاده سازی گام به گام نظام آراستگی ۵S

یکی از موفق‌ترین روشهای حفظ نظم و انضباط که منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی، روان سازی جریان تولید و… می‌شود، پیاده سازی نظام آراستگی ۵s می‌باشد.

معرفی سیستم مدل هفت سین آراستگی و نقش ۷s در سازمانهای ایرانی

مدیران سازمانهای ایرانی به این نکته توجه دارند که بدون توسعه زیرساختها در سازمان خود حرکت در مسیر توسعه غیر ممکن می‌باشد، لذا اجرای ۷sرا دنبال می‌کنند.

مفهوم ممیزی و آموزش ممیزین داخلی سیستم ۷s

چنانچه ممیزین داخلی سیستم ۷s دارای صلاحیت لازم باشند فعالیت ممیزی نیز به نحوه مطلوب انجام خواهد شد. در این مطلب به مفهوم ممیزی و چگونگی آموزش آن می‌پردازیم.

مشکلات اجرایی در استقرار سیستم ۷s و راهکارهای اجرایی آن

برای اجرای سیستم ۷s مشکلاتی وجود دارد که بهتر است قبلاً آنها را شناخته و برای مقابله با آنها خود را آماده کنیم. در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

ساختار زیر سیستم‌های انگیزشی در اجرای صحیح ۷S

تشویق کارکنان و افراد ذیربط با اجرای صحیح ۷s بهتر است به صورت مادی و معنوی انجام شود تا شرایط عمومی مناسب‌تری در سازمان ایجاد شود.

شرایط مطلوب برای پیاده‌سازی نظام ۵s

یکی از آمارهای مربوط به پیاده‌سازی نظام ۵s مربوط به موفقیت بسیار کم آن می‌باشد. حدود ۹۸ درصد پیاده سازی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s- تثبیت

تثبیت پنجمین و آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s می‌باشد. این رکن بستر لازم برای حفظ نظم و ترتیب و ایجاد بهبود در محیط کاری را به وجود می‌آورد.

چهارمین رکن از نظام ۵s – استانداردسازی

استاندارد سازی چهارمین رکن از نظام ۵s می باشد. در طول این مرحله شما فرآیندهای را ایجاد می‌کنید که عدم انطباق‌ها را شفاف سازی می‌کند.

مرتب کردن و پاکیزه‌سازی محیط کار در سیستم ۵S

پیش بینی می‌شود در نظام ۵S بر حسب گستردگی و شرایط موجود در محیط کار مرحله مرتب کردن و پاکیزه‌سازی بین ۶ تا ۱۴ ساعت زمانبر باشد.

گام‌های اجرایی برای ارتقاء برنامه ۵s

قبل از اینکه به ارتقاء برنامه ۵s بپردازیم ذکر این مطلب ضروری است که باید توانایی توسعه و پیاده سازی یک برنامه ۵s مطلوب را داشته باشیم.