معرفی الگو، معیارهای اصلی و فرعی اجرای ۷s

هدف از اجرای ۷s بهسازی شرایط موجود در محل کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است که این باعث ارتقاء بهره‌وری کل سازمان خواهد شد.

اهداف هر اصل هفت سین آراستگی در محیط کار

اصل اول از اهداف هفت سین آراستگی، ساختار استانداردهای آراستگی و محیط کار می‌باشد. در این اصل از اعمال سلیقه و چند باره کاری جلوگیری می‌شود.

جایگاه و اهمیت اصول ۷s در استاندارد OHSAS 18000

اهمیت و جایگاه اصول ۷S را می‌توان در بندهای از استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای به روشنی اما با شدت و ضعف مطرح کرد.

نقش ۷s در استانداردهای مدیریتی

در استانداردهای مدیریتی جهانی الزامات متعددی وجود دارد که لازم الاجرا است ولی برای تحقیق این الزامات روش و تکنیک خاصی پیشنهاد نشده است.

مراحل اجرای ممیزی سیستم ۷s و تایین شاخصهای ارزیابی این سیستم

نظر به اینکه اجرای ممیزی سیستم ۷s یک روند دائم و همیشگی می‌باشد و اجرای کامل آن در مدت کوتاه امکان پذیر نمی‌باشد، واحدهای سازمان باید در اجرای آن کوشا باشند.

مفهوم ممیزی و آموزش ممیزین داخلی سیستم ۷s

چنانچه ممیزین داخلی سیستم ۷s دارای صلاحیت لازم باشند فعالیت ممیزی نیز به نحوه مطلوب انجام خواهد شد. در این مطلب به مفهوم ممیزی و چگونگی آموزش آن می‌پردازیم.

مشکلات اجرایی در استقرار سیستم ۷s و راهکارهای اجرایی آن

برای اجرای سیستم ۷s مشکلاتی وجود دارد که بهتر است قبلاً آنها را شناخته و برای مقابله با آنها خود را آماده کنیم. در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

ساختار زیر سیستم‌های انگیزشی در اجرای صحیح ۷S

تشویق کارکنان و افراد ذیربط با اجرای صحیح ۷s بهتر است به صورت مادی و معنوی انجام شود تا شرایط عمومی مناسب‌تری در سازمان ایجاد شود.