معرفی سیستم مدل هفت سین آراستگی و نقش ۷s در سازمانهای ایرانی

مدیران سازمانهای ایرانی به این نکته توجه دارند که بدون توسعه زیرساختها در سازمان خود حرکت در مسیر توسعه غیر ممکن می‌باشد، لذا اجرای ۷sرا دنبال می‌کنند.

معرفی الگو، معیارهای اصلی و فرعی اجرای ۷s

هدف از اجرای ۷s بهسازی شرایط موجود در محل کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است که این باعث ارتقاء بهره‌وری کل سازمان خواهد شد.

اهداف هر اصل هفت سین آراستگی در محیط کار

اصل اول از اهداف هفت سین آراستگی، ساختار استانداردهای آراستگی و محیط کار می‌باشد. در این اصل از اعمال سلیقه و چند باره کاری جلوگیری می‌شود.

نقش ۷s در استانداردهای مدیریتی

در استانداردهای مدیریتی جهانی الزامات متعددی وجود دارد که لازم الاجرا است ولی برای تحقیق این الزامات روش و تکنیک خاصی پیشنهاد نشده است.

مشکلات اجرایی در استقرار سیستم ۷s و راهکارهای اجرایی آن

برای اجرای سیستم ۷s مشکلاتی وجود دارد که بهتر است قبلاً آنها را شناخته و برای مقابله با آنها خود را آماده کنیم. در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

ساختار زیر سیستم‌های انگیزشی در اجرای صحیح ۷S

تشویق کارکنان و افراد ذیربط با اجرای صحیح ۷s بهتر است به صورت مادی و معنوی انجام شود تا شرایط عمومی مناسب‌تری در سازمان ایجاد شود.

شرایط مطلوب برای پیاده‌سازی نظام ۵s

یکی از آمارهای مربوط به پیاده‌سازی نظام ۵s مربوط به موفقیت بسیار کم آن می‌باشد. حدود ۹۸ درصد پیاده سازی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

آموزش مرتبط با مرحله ساماندهی در سیستم ۵s

مرحله ساماندهی اولین رکن از ارکان نظام ۵S می‌باشد. شرایط استرس‌زا به کمک مرحله ساماندهی برای کارگران در محیط کار حذف می‌شود.

آموزش گام به گام تیم اجرایی نظام ۵s

برای اینکه بتوانید همه چیز را در مورد نظام ۵s شرح دهید از کلمات سوالی شامل چیست؟ چرا؟ کجا؟ چه موقع؟ و چگونه؟ استفاده نمایید.

گام‌های اجرایی برای ارتقاء برنامه ۵s

قبل از اینکه به ارتقاء برنامه ۵s بپردازیم ذکر این مطلب ضروری است که باید توانایی توسعه و پیاده سازی یک برنامه ۵s مطلوب را داشته باشیم.