معرفی کتاب پیاده سازی گام به گام نظام آراستگی ۵S

یکی از موفق‌ترین روشهای حفظ نظم و انضباط که منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی، روان سازی جریان تولید و… می‌شود، پیاده سازی نظام آراستگی ۵s می‌باشد.

معرفی کتاب مهندسی فعالیت‌های سوپر ۵s در سازمان

اهداف فعالیت های سوپر ۵s ایجاد و عرضه خلاقیت و فعالیت و مشارکت بیشتر در بهره‌وری و از همه مهمتر ایجاد انگیزه کاری و انسانیت بیشتر به طور مستمر می‌باشد.

معرفی کتاب سیستم و مدل هفت سین آراستگی (۷s)

نظام هفت سین آراستگی در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی در همه ابعاد و اندازه‌ها و شرایط مالکیتی قابل اجرا و فوق العاده اثربخش می‌باشد.

معرفی کتاب نظام آراستگی محیط کار ۵s به زبان ساده

نظام آراستگی ۵s یکی از مباحث عمده در مدیریت می‌باشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است. نظام آراستگی ۵s بهره‌وری را به دنبال دارد.

معرفی سیستم مدل هفت سین آراستگی و نقش ۷s در سازمانهای ایرانی

مدیران سازمانهای ایرانی به این نکته توجه دارند که بدون توسعه زیرساختها در سازمان خود حرکت در مسیر توسعه غیر ممکن می‌باشد، لذا اجرای ۷sرا دنبال می‌کنند.

معرفی الگو، معیارهای اصلی و فرعی اجرای ۷s

هدف از اجرای ۷s بهسازی شرایط موجود در محل کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است که این باعث ارتقاء بهره‌وری کل سازمان خواهد شد.

اهداف هر اصل هفت سین آراستگی در محیط کار

اصل اول از اهداف هفت سین آراستگی، ساختار استانداردهای آراستگی و محیط کار می‌باشد. در این اصل از اعمال سلیقه و چند باره کاری جلوگیری می‌شود.

جایگاه و اهمیت اصول ۷s در استاندارد OHSAS 18000

اهمیت و جایگاه اصول ۷S را می‌توان در بندهای از استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای به روشنی اما با شدت و ضعف مطرح کرد.

نقش ۷s در استانداردهای مدیریتی

در استانداردهای مدیریتی جهانی الزامات متعددی وجود دارد که لازم الاجرا است ولی برای تحقیق این الزامات روش و تکنیک خاصی پیشنهاد نشده است.

مفهوم ممیزی و آموزش ممیزین داخلی سیستم ۷s

چنانچه ممیزین داخلی سیستم ۷s دارای صلاحیت لازم باشند فعالیت ممیزی نیز به نحوه مطلوب انجام خواهد شد. در این مطلب به مفهوم ممیزی و چگونگی آموزش آن می‌پردازیم.